Wintterin suunnitelmia kehitetään eri suunnittelualueilla

Uudenkaupungin kaupungin suurimalla rakennustyömaalla – Wintterin rakennustyömaalla - on nyt työskennelty kymmenen kuukautta.

Monitoimijatalo Wintterin toteuttamisessa rakennuksen ja tilojen suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limittyvät. Itse rakennustyö jakaantuu hankintoihin, joita on kilpailutettu suunnittelun ja rakentamisen edetessä.

Wintterin suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä nyt toteutuneena rakennusaikana. On ratkottu erilaisia teemoja pääsuunnittelijan, erikoissuunnittelijoiden, asiantuntijoiden, rakentajan, tilaajan ja käyttäjien kesken. Itse asiassa suunnitelmien laadinnassa on edetty kohti yksityiskohtien suunnittelua.

Wintterin tilaaja eli Uudenkaupungin kaupunki on asettanut hankkeelle vaatimuksia ja tavoitteita. Erikoissuunnittelijat ovat edelleen kehittäneet Wintterin suunnitelmia tilaajalta ja käyttäjiltä saadun palautteen mukaan. Wintterin tilaajat ja käyttäjät ovatkin osallistuneet pitkäjänteisesti Wintterin tilojen ja ympäristön suunnitteluun. Esimerkiksi käyttäjät ovat olleet aktiivisesti mukana mm. kiintokalusteiden, sähkön, LVIA-, kulunvalvonnan ja valaistuksen suunnittelussa. Nyt ollaan lähestymässä käyttäjänäkökulmasta irtokalustesuunnittelua sekä tieto- ja viestintäteknologian suunnittelua.

Wintteri-monitoimijatalo on hyvin moniulotteinen rakennushanke, jonka parissa työskentelee mm. lukuisia erikoissuunnittelijoita.

Eräs Wintteri-hankkeen erikoissuunnittelusta vastaava on SRV:n suunnittelupäällikkö Seppo Oranen, joka vastaa omalta osaltaan erityisesti Wintterin tilojen sähkö- ja valaistussuunnittelusta sekä mm. kulunvalvonnan suunnittelusta. Seuraavassa suunnittelupäällikkö Orasen kommentteja Wintterin erikoissuunnittelusta:

Mitkä ovat vastuualueesi ja tehtäväsi Wintteri-hankkeessa?

Minun roolini on vastata sähkösuunnittelun toteutumisesta urakkasopimuksen vaatimusten mukaiseksi ja toisaalta SRV Rakennus Oy:n taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti.

Miten keskustelu ja tiedonvaihto tilaajan ja käyttäjien kanssa toteutuu hankkeen suunnittelun nykyvaiheessa?

Suunnittelussa pyritään noudattamaan urakkasopimuksessa vaadittuja teknisiä vaatimuksia. Koska kaikki tekniset asiat eivät ole aina yksiselitteisiä ja kaikkea ei ole hankkeen alkuvaiheessa voinut ennakoida, tulee suunnittelun aikana eteen monenlaisia selvittelyä ja päätöksiä vaativia ratkaisuja. Monet asiat pystytään ratkaisemaan suoraan suunnittelutoimiston kanssa asiaa läpikäymällä. Joskus asiat vaativat tilaajan ja/tai käyttäjän konsultoimista ja heidän mielipidettään asiasta. Näistä asioista kutsutaan koolle pääasiassa Teams- palaveri, jossa asia käsitellään ja myös päätetään, mikäli mahdollista. Joitakin asioita käsitellään myös sähköpostin välityksellä. Suunnittelukokous on myös foorumi, jossa asioita käydään läpi tilaajan kanssa.

Miten Wintterin sähkösuunnittelu on edennyt? Entä valaistussuunnittelu tai kulunvalvonnan suunnittelu?

Sähkösuunnittelua ohjaa LSH (lähtötieto, suunnittelu, hankinta) aikataulu, jota noudattamalla voidaan todeta, onko suunnittelu edennyt aikataulun mukaan. Aikataulussa on eri suunnitteluvaiheille tarkastelupisteet, joissa pidetään sisäiset katselmukset ja suunnitelmakatselmukset tilaajan kanssa. Suunnittelu on pysynyt aikataulussa kaikilta osin.

Kuinka erikoissuunnittelijoiden välinen yhteistyö toteutetaan?

Pääasiassa suunnittelijoiden yhteistyö on puhelimen ja sähköpostien välityksellä käytävää viestinvaihtoa. Suunnittelijoiden kanssa pidetään kahden viikon välein suunnittelupalaveri ja joka toinen viikko on suunnittelukokous. Näissä palavereissa käydään eri suunnittelualojen tilanteet ja ongelmakohdat läpi. Sähkösuunnittelu tuo esille muilta suunnittelualoilta vaadittavia toimenpiteitä, mikäli niitä on.

Millaisena hankkeena näet Wintteri-monitoimijatalon suunnittelupäällikön näkökulmasta?

Wintteri on haasteellinen johtuen sen monipuolisuudesta kaupungin monen eri toiminnan keskuksena. Uimahalli, monitoimihalli, päiväkoti, koulu sekä monipuolinen iltakäyttö mm. kansalaisopiston osalta asettavat kukin omat erityishaasteensa käytettävyyden, turvallisuuden, kustannustehokkuuden ja pitkän käyttöajan näkökulmista.

Miten arvelet Wintterin valmistuttuaan palvelevan uusikaupunkilaisia?

Kun kaupunkilaiset tutustuvat valmiiseen rakennukseen, uskon että siitä tulee todella kaupungin toimintakeskus, jossa viihtyvät eri ikäiset kaupunkilaiset. Monet voivat löytää uusia vapaa-ajan harrastuksia, kun on hyvät puitteet niiden harrastamiseen.

Monitoimijatalo Wintteri