Kuntien uskallettava nyt tehdä rohkeita ja mahdollistavia valintoja

Sote-uudistus pakottaa kunnat hakemaan itselleen uuden roolin. Kunnissa täytyy löytyä rohkeutta ja kykyjä nähdä tulevaan. Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi muistuttaa, että kunta tarjoaa ne puitteet, joissa hyvinvointia ja sosiaalista kestävyyttä edistetään. Wintterin kaltaiset hankkeet ovat juuri kaivatunlaista satsaamista eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin.

Ensimmäinen mielikuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vie ajatukset helposti pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sami Niemen mukaan kunnille jatkossa muotoutuva laaja-alainen ja poikkihallinnollinen tehtävä hyvinvoinnin edistämisestä on kuitenkin aivan yhtä merkittävä.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä ja välttämätön osa hyvinvointia, mutta usein siellä tehtävät toimenpiteet ovat jälkikäteisiä tai korjaavia. Kuntien sen sijaan on määrä ennaltaehkäistä ongelmia ja turvata kuntalaisille hyvä arki. Se jos jokin on hyvinvoinnin tuottamista.

Niemi puhuu mielellään sosiaalisesta kestävyydestä.

– Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että pyritään estämään niitä haittoja, joita esimerkiksi yksinäisyydestä tai osallisuuden puutteesta aiheutuu. Se, että on matalan kynnyksen palveluja ja tiloja, on yksi tekijä ongelmien ehkäisyssä. Ympäristö voi rohkaista yhteiseen toimintaan ja sellaiseen ajatteluun, että kaikki tulevat huomioiduksi, Niemi sanoo.

Tarjonta lisää kuntalaisten aktiivisuutta

Sami Niemi pohtii, että uuden roolinsa myötä kunnat joutuvat luomaan nahkansa tulevina vuosina.

– Nyt on aika tehdä mahdollistavia ja rohkeita valintoja. Kunnat päättävät itse siitä, millainen on hyvä elinympäristö oman kunnan asukkaille. Mitä paremmat tilat kunnassa on tarjolla, sitä enemmän niitä hyödynnetään. Ja toisaalta, mitä monipuolisemmin ja tehokkaammin tilat saadaan kaikenikäisten käyttöön, sitä tasaisemmin kustannus jakautuu kaikille kuntalaisille, Niemi sanoo.

Esimerkiksi hän nostaa liikkumiseen kannustavat tilat. Kuntien kannattaa käyttää tilojaan monipuolisesti myös vapaa-ajan toimintaan. Esimerkiksi koulun tilojen hyödyntäminen harrastuskäytössä on järkevää. Palveluita voivat olla järjestämässä kunnan lisäksi muutkin toimijat ja käyttäjiä kaikki kuntalaiset.

– On luontevaa tarjota toiminnan mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille ja näin luontaisestikin törmäyttää ikäpolvia toisiinsa, Niemi pohtii.

Monitoimijatilat vaativat uudenlaista ajattelua

Niemi arvioi, että Uudenkaupungin Wintterin kaltaiset monitoimijatalot edistävät myös perheiden arjen hallintaa.

– On järkevää, että harrastuksiin ei tarvitse siirtyä erikseen, kun harrastukset ovat samoissa tiloissa. Se on veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä. Toisaalta myös saavutettavuudella ja helppoudella on oma arvonsa.

Harrastustoiminnan mahdollistamisella ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä. Koulutilojen ja harrastusten yhdistäminen madaltaa erityisesti nuorten ja lasten kynnystä osallistua harrastustoimintaan.

– Tätä kannattaa laajentaa myös vanhempiin, jo perusopintonsa päättäneisiin ikäluokkiin. Myös niille nuorille, jotka eivät tähtää huippusaavutuksiin tulee tarjota tiloja harrastamiseen.

Uudenkaupungin Wintterissä tilat ovat tehokkaassa käytössä ja kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.

– Uudenalainen toimintamalli vaatii toki kaikilta toimijoilta uudenlaista ajattelua ja poisoppimista vanhasta. Käyttäjät joutuvat sopeutumaan siihen, että tiloissa on monenlaisia käyttäjiä ja monenlaisia tarpeita. Ajattelun uudistaminen tarjoaa myös sen mahdollisuuden, että löytyy vielä uudenlaisiakin yhteisiä toimintatapoja, Niemi sanoo.

Sami Niemi

Monitoimijatalo Wintteri